perr0nZ
1 : 1                                               REAL WORLD

1926

mijn opa (zittend in het midden met hoed) was chef werkplaats en instructeur .. mijn moeder, staande naast haar vader in Poerwakarta (Nederlands-Indië) ..

1940

mijn vader als stationschef in Soekaboemi (Nederlands-Indië) .. 

1949

in september ben ik geboren in Buitenzorg (Bogor) Nederlands Indië 

het jaar dat het Indonesia werd ..

waardoor wij in 1951 naar Nederland verhuisden :

van vaderland naar moederland 

2013

sinds 2 jaar ben ik met prepensioen ... of vervroegde futloosheid ... of zo ... in ieder geval meer tijd om eens een hobby te kweken ..

 

onderweg als internationaal chauffeur in heel europa, met en zonder ijzeren gordijn, kwam ik medegiganten met een vaste baan tegen ...
vooral zwitserland was als een levende brochure van märklin-layouten .. 

dit probeer ik nu te verwerken in een levendige bezigheid in verschillende formaten .. dus ik heb spoor 1, h0, n en z .. en zelfs 1:1 .. (in de achtertuin) .. omdat ik geen keuze kon maken .. en omdat ik impulsief ben .. en omdat het zo verwarrend werkt ...
en omdat marktplaats "verkeerde" vrienden biedt....

uiteindelijk na veel dwaalsporen, switchproblemen, managementsperikelen ben ik er uit:

spoor :

 • Z : ben ik aan het inbouwen in een oude flipperkast zonder poten, boven de nog werkende lichtjes .. als salontafel : een emplacementje waar balletjes uitgerangeerd kunnen worden...
 • N : op een rail tegen de muur als hoogteperspectief voor mijn h0-baan
 • 1 : als mijnbouw onder mijn h0-baan als diepteperspectief... 
 • H0 : märklin m-spoor in mijn ivar-spullenkast :
  tussen de stapeltjes ondergoed, badlakens, trofeeën, jongejongensitems, verdeelbakjes met schroefjes, moertjes, spijkertjes enzo ..
 • H0 : en natuurlijk : in de woonkamer van mijn appartementje een uitgebreide rocogeoline super de luxe digitaal ...
  - op het laagspoor nederlands materiaal: 6x 2400tjes, 1x 2200, 1x railion 204 en sleepjes bolletjes, kalkzelflossertjes en diversen ..
  - op het hoogspoor een analoge amerikaanse diesellocemplacement (zal later omgebouwd worden naar digitaal) met zo'n 20 locs, vooral santa fé en pennsylvania


besturing :

met en zonder rocomotion (wat een luxe.... heerlijk.... geweldig.... verslavend....)

roco & motion: gek word ik ervan: monsterverslavend .. wat een gemak (denk aan mn luiheidssyndroom ...) als ik die lettercombinatie zie staan wil ik het al kopen/hebben/krijgen/wegmoffelen ..........

 

scenery :

doe ik in principe niet .. en zeker niet zoals de meeste baantjes die ik heb gezien ..

 • in de ivar kast bestaat de scenery zoals ik die als jongen zou plaatsen, dus blokjes hout, trofeeën en al die andere nooitnieweggooispulletjes ..
 • op de ap(p)arte men(t)sspoor: nixnie scenery, behalve wat ikeadroogrekjes om het hoogspoor in de hoogte te houden ..
 • wil nog wel enkele diorama's maken met american industry als onderwerp, welke beursbezoekwaardig zouden moeten zijn/worden
 • of nav mijn nieuwste 4us: nederindisch lijntje ...
 • motivatie om scenery niet te doen: luiheid en het gebrek aan kennis, vaardigheden en geduld .. superveel respect voor de mensen die het wel doen, vooral op proto87-niveau .. helemaal mijn smaak/sfeer ...
 • modelbouwer: ben ik dus niet ...
  maar na een paar gluursessies op verscheidene fora in verschillende draadjes, zoals forum.beneluxspoor.net/ .... mwah... wie weet...

verhuisd naar een ruime maisonnette (appartement in 2 verdiepingen) in knus dorp, waar jaarlijks de brabantse dag wordt gevierd ...

waar de baan weer wordt opgezet in een andere layout : in een werk-/slaapkamertje met een zijspoor naar de pc-plek in de woonruimte ..

met uitzicht op het realistische grootspoor op de lijn Ehv - Wt .. waar ook dezelfde treinen voorbijkomen als op mijn h0baantje ..

waar nog plek is voor spoor 1 op 2 meter steigerplanken ...

waar z-spoor niet meer aan zet is, maar doorgegeven werd aan z-verzotte mededorpsbewoner ..

waar n-baan op de bovenverdieping is gestationeerd ...

waar op de pc's digitaal treinen worden bestuurd en trainzims volop rangeren ...

2015

2017

2022

de analoge en digitale treinstellen zijn wat tot rust gekomen, door een interne verhuizing ... van de "krappe" zijkamer naar een ruime, hoogsporige verdieping met schuine hemel ...
de bouw van het nieuwe emplacement wordt vredig vertraagd door meer activiteit in railroadsims op de pc : heel wat goedkoper en gemakkelijk te bouwen werelden met realistische treintjes ... mijn engels krijgt een flinke update door bijna dagelijks bezoek aan internationale fora ... in de loop van het jaar wordt er heel wat kennis en vaardigheden opgedaan en wordt de keuze definitief en blijf ik trouw aan Trainz : een treinsimulator wat ik al vanaf het begin (2001) verken en waarvan ik alle uitgaven in bezit heb ...

.. en weer terug in het toch wel knusse en efficiënte zijhok, waar het samenspel tussen sim en model beter tot zijn recht komt en het wisselen bijna vanzelfsprekend is ..
de modelwereld heeft geen fysieke uitbreidingen, terwijl de simgame barst van de toevoegingen en vernieuwingen : de digitale opslag dreigt vol te slibben, dus nieuwe ssd's waren nodig ... evenals de nieuwste uitgave van Trainz : een jaarlijkse gouden verbinding met TRS22+ ..

HISTORY

my grandfather (sitting in the middle with hat) was workshop chief and instructor .. my mother, standing next to her father in Poerwakarta (Dutch East Indies) ..

my father as a station master in Soekaboemi (Dutch East Indies) ..

in september i was born in Buitenzorg (Bogor) Dutch East Indies 

the year it became Indonesia ..

as a result of which we moved to the Netherlands in 1951:

from fatherland to motherland 

since 2 years i have been on pre-pension ... or early lethargy ... or something ... at least more time to cultivate a hobby ..

 

on the road as an international driver throughout europe, with and without iron curtain, i came across fellow giants with a permanent job (= track)  ...
switzerland in particular was like a living brochure of märklin layouts ..

i am now trying to incorporate this into a lively activity in various formats ..
so I have gauge 1, H0, N and Z .. and even 1:1 .. (in the backyard) ... because i couldn't make a choice .. and because i'm impulsive .. and because it's so confusing ..
and because marketplace offers "wrong" friends....


finally after many wrong tracks, switch problems, management perils i've figured it out:

gauge :

 • Z : i am building in an old pinball machine without legs, above the still working lights .. as a coffee table :
  a yard where balls can be shunted out ...
 • N : on a rail against the wall as a height perspective for my h0 track
 • 1 : as mining under my h0 job as a depth perspective...
 • H0 : märklin m-track in my ivar stuff cabinet :
  among the piles of underwear, bath towels, trophies, young boy items, dispenser boxes with screws, nuts, nails and so on ..
 • H0 : and of course : in the living room of my apartment an extensive rocogeoline super de luxe digital :
  - on the low track dutch material: 6x 2400tjes, 1x 2200, 1x railion 204 and tows cementballs, lime self-unloaders and miscellaneous ..
  - on the high track an analog american diesel locomotive yard (will be converted to digital later) with about 20 locomotives, mainly santa fé and pennsylvania

 

controls :

with and without rocomotion (what a luxury.... delicious.... great.... addictive....)

roco & motion: it drives me crazy: monster addicting .. what a convenience (think of my laziness syndrome ...) when I see that letter combination i already want to buy / have / get / hide it ..........


scenery :

basically i don't .. and certainly not like most model tracks i've seen ..

 • in the ivar cupboard there is the scenery as i would place it as a boy, so blocks of wood, trophies and all those other never-ever-throw-away things ..
 • on the apartment track: nixnie scenery, except for some ikea drying racks to keep the high track up ..
 • would still like to make a few dioramas with american industry as subject, which should be/become worthy of a visit to the fair
 • or according to my newest virus: dutch east indies line ...
 • motivation not to do scenery: laziness and the lack of knowledge, skills and patience .. super respect for the people who do it, especially at the proto87 level .. completely my taste / atmosphere ...
 • modeller: so i'm not...
  but after a few peeping sessions on various forums in different threads, such as forum.beneluxspoor.net/ .... mwah ... who knows ...

moved to a spacious maisonette (apartment in 2 floors) in a cozy village, where the "brabantse dag" is celebrated every year ...

where the track is set up again in a different layout: in a work/bedroom with a side track to the pc workspace in the living room ..

with a view of the realistic main track on the line Ehv - Wt .. where the same trains pass as on my h0baantje ..

where there is still room for gauge 1 on 2 meters of scaffolding planks ...

where z-gauge is no longer on the set, but was passed on to z-fooled fellow villager ..

where n-gauge is stationed upstairs...

where trains are controlled digitally on the pcs and trainzims shunt in full swing ...

the analogue and digital trainsets have calmed down a bit, due to an internal move ... from the "cramped" side room to a spacious, high-track floor with sloping sky ...
the construction of the new railway yard is peacefully slowed down by more activity in railroad sims on the pc : a lot of cheaper and easy to build worlds with realistic little trains ... my english gets a big update by visiting international forums almost daily ... during the year a lot of knowledge and skills are acquired and the choice becomes final and i remain loyal to Trainz : a train simulator that i have been exploring since the beginning (2001) and of which i own all editions ...

.. and back again in the cozy and efficient side room, where the interplay between sim and model comes into its own and switching is almost self-evident ..
the model world has no physical expansions, while the sim game is bursting with additions and innovations : the digital storage is threatening to silting up, so new ssds were necessary ... as well as the latest release of Trainz : an annual gold connection with TRS22+ ..

.. h0 real models in front of an animated sim scenery screen : roco & trainz22+ = golden couple ..

.. 1 : 1 in backyard ..